مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Exchange 2013 - Standard - Up to 50 Domains
25GB Storage Per Mail Box
1 Public Folder
Max. Company Contacts - 5,000
Max. Distribution Lists - 1,000
Max. Message Size - 50MB
Max. Recipients per Message - 500
SpamStopper Pro
2 MX Records (East and West Coast)
Web-based access via OWA
Outlook Backup Storage - .5GB
Directory Link (AD Sync)
ActiveSync Enabled
ShareSync (SecuriSync) - 1GB
PC Online Backup Storage - 1GB

Exchange 2016/2019 - Standard - Up to 50 Domains
Unlimited Storage Per Mail Box
Email Protection
Public Folders
Resource Mailboxes
Max. Company Contacts - 5,000
Max. Distribution Lists - 1,000
Max. Message Size - 50MB
Max. Recipients per Message - 500
2 MX Records (East and West Coast)
Web-based access via OWA
Outlook Backup Storage - 500MB/mailbox
ActiveSync Enabled
ShareSync (SecuriSync) - 2GB/user

Exchange 2016/2019 + Archiving - Up to 50 Domains
Unlimited Storage Per Mail Box
Email Protection
Unlimited Email Archiving & EDiscovery
Public Folders
Resource Mailboxes
Max. Company Contacts - 5,000
Max. Distribution Lists - 1,000
Max. Message Size - 50MB
Max. Recipients per Message - 500
2 MX Records (East and West Coast)
Web-based access via OWA
Outlook Backup Storage - 500MB/mailbox
ActiveSync Enabled
ShareSync (SecuriSync) - 2GB/user

Exchange 2016/2019 + Office Apps - Office Apps - Always up-to-date desktop, mobile, and web versions of Word, Excel, Powerpoint, Outlook, MS Access, and more
Exchange Specs:
Up to 50 Domains
Unlimited Storage Per Mail Box
Email Protection
Public Folders
Resource Mailboxes
Max. Company Contacts - 5,000
Max. Distribution Lists - 1,000
Max. Message Size - 50MB
Max. Recipients per Message - 500
2 MX Records (East and West Coast)
Web-based access via OWA
Outlook Backup Storage - 500MB/mailbox
ActiveSync Enabled
ShareSync (SecuriSync) - 2GB/user

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.236.221.156) وارد شده است.