مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
StrataMail - Lite SpamWeeder Bundle - VPS-Based Email Hosting
1 Primary Domain
Unlimited Email Users
10GB Disk Space
Up to 50 SpamWeeder Premium Accounts
1 SpamWeeder Administrative Account

StrataMail Express Vipre Email Security Suite Bundle - StrataMail VPS - 50GB Disk Space
Vipre Email Security Suite

معامله بسته نرم افزاری!
StrataMail Power Vipre Email Security Suite Bundle - StrataMail VPS - 100GB Disk Space
Vipre Email Security Suite

معامله بسته نرم افزاری!
StrataMail - Standard SpamWeeder Bundle - VPS-Based Email Hosting
Up to 2 Primary Domains
Unlimited Email Users
20GB Disk Space
Up to 100 SpamWeeder Accounts
1 SpamWeeder Administrative Account

StrataMail - Express SpamWeeder Bundle - VPS-Based Email Hosting
1-5 Domains
50GB Disk Space
Up to 200 SpamWeeder Accounts
1 SpamWeeder Adminstrative Account

StrataMail Express Vipre Email Security Suite Bundle - VPS-Based Email Hosting
1-5 Domains
50GB Disk Space
Vipre Email Security Suite

StrataMail Power Vipre Email Security Suite Bundle - VPS-Based Email Hosting
1-5 Domains
100GB Disk Space
Vipre Email Security Suite

IzzyMail - Power SpamWeeder Bundle - VPS-Based Email Hosting
1-10 Domains
100GB Disk Space
Up to 500 SpamWeeder Accounts

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.235.140.84) وارد شده است.