مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Shared Hosting cPanel Basic - Quota (MB): 100

Bandwidth (GB): 2

Domains: 1

Max FTP Accounts: 2

Max Email Accounts: 10

Max Email Lists: 5

Max Databases: 1

Max Sub Domains: 5

Max Parked Domains: 5

Max Addon Domains: 5


Shared Hosting cPanel Starter - Quota (MB): 500

Bandwidth (GB): 5

Domains: 1

Max FTP Accounts: 5

Max Email Accounts: 25

Max Email Lists: 10

Max Databases: 2

Max Sub Domains: 10

Max Parked Domains: 10

Max Addon Domains: 10


Shared Hosting cPanel Standard - Quota (GB): 2

Bandwidth (GB): 20

Domains: 1

Max FTP Accounts: 10

Max Email Accounts: 50

Max Email Lists: 20

Max Databases: 5

Max Sub Domains: 10

Max Parked Domains: 10

Max Addon Domains: 10


Shared Hosting cPanel Business - Quota (GB): 5

Bandwidth (GB): 50

Domains: 1

Max FTP Accounts: 10

Max Email Accounts: 100

Max Email Lists: 20

Max Databases: 10

Max Sub Domains: 20

Max Parked Domains: 20

Max Addon Domains: 20


Shared Hosting cPanel Web Only - Quota (GB): 1

Bandwidth (GB): 10

Domains: 1

Max FTP Accounts: 5

No Email Service
Max Databases: 5

Max Sub Domains: 10

Max Parked Domains: 10

Max Addon Domains: 10


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (100.28.132.102) وارد شده است.