مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Mail Bagging Dedicated Express V2.1 (Online Pricing) -
Domains: 1-75

Estimated Monthly Email Volume: 20 million

Monthly Data Transfer: 80 GB

Monitoring Notification

Clam Anti-Virus

Anti-Spam Control Panel

Shared Firewall

Server Type: Dell SC 1435

Processor: Dual
Power Supply: Single
Hard Drive: 1 TB Raid I

RAM: 8 GB

SSH and Webmin Administrator Control Panel Access

Postini Email Security Up to 400 Users


Mail Bagging Dedicated Lite V2.1 (Online Pricing) -
Domains: 1-50

Estimated Monthly Email Volume: 10 million

Monthly Data Transfer: 40 GB

Monitoring Notification

Clam Anti-Virus

Anti Spam Control Panel

Shared Firewall

Server Type: Dell R200 Single Processor

Power Supply: Single

Hard Drive: 500 GB Raid I

RAM: 4 GB

SSH and Webmin Administrator Control Panel Access

Postini Email Security Up to 200 Users


Mail Bagging Dedicated Power V2.1 (Online Pricing) -
Domains: 1-100

Estimated Monthly Email Volume: 80 million

Monthly Data Transfer: 200 GB

Monitoring Notification

Anti-Virus Protection

Anti-Spam Control Panel

Shared Firewall

Server Type: Dell 1950

Processor: Dual
Power Supply: Dual
Hard Drive: 1.5 TB Raid I

RAM: 16 GB

SSH and Webmin Administrator Control Panel Access

Postini Email Security Up to 1000 Users


Mail Bagging Dedicated Standard V2.1 (Online Pricing) -
Domains: 1-50

Estimated Monthly Email Volume: 10 million

Monthly Data Transfer: 40 GB

Monitoring Notification

Anti-Spam/Virus

Anti-Spam Control Panel

Shared Firewall

Power Supply: Single

Hard Drive: 500 GB Raid I

RAM: 4 GB

SSH and Webmin Administrator Control Panel Access Available

Postini Email Security Up to 250 Users


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.236.145.153) وارد شده است.