مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Shared Email Thrifty -


Pop3 Accounts: 1

Disk Space: 15 MB

Anti-Virus

Lite Anti-Spam


Shared Email Standard -


Pop3 Accounts: 5

Disk Space: 75 MB

Anti-Virus

Lite Anti-Spam


Shared Email Express -


Pop3 Accounts: 15

Disk Space: 250 MB

Anti-Virus

Lite Anti-Spam


Shared Email Business -


Pop3 Accounts: 25

Disk Space: 350 MB

Anti-Virus

Lite Anti-Spam


Shared Email Premium -


Pop3 Accounts: 50

Disk Space: 700 MB

Anti-Virus

Lite Anti-Spam


Shared Email Power -


Pop3 Accounts: 100

Disk Space: 1200 MB

Anti-Virus

Lite Anti-Spam


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.204.168.209) وارد شده است.