مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Berkeley Springs, WV Facility - 1U - 1U

IP Addresses: /29

Bandwidth: 15 Mbps

Power: 1 Amp / 110vBerkeley Springs, WV Facility - 2U - 2U

IP Addresses: /29

Bandwidth: 20 Mbps

Power: 2 Amp / 110v


Berkeley Springs, WV Facility - 1/4 Rack (10U) - 1/4 Rack (10U)

IP Addresses: /29

Bandwidth: 30 Mbps

Power 10 Amp / 110v


Berkeley Springs, WV Facility - 1/2 Rack (21U) - 1/2 Rack (21U)

IP Addresses: /29

Bandwidth: 50 Mbps

Power: 20 Amp / 110v


Berkeley Springs, WV Facility - Full Rack - Full Rack (42U)

IP Addresses: /29

Bandwidth: 100 Mbps

Power: 20 Amp / 110v


Colocation Knoxville - 1U - 10mbps Connection - Rack Space: 1U
Bandwidth: 10 Mbps Connection
Data Transfer: 650 GB per month
IP Addresses: 1
Network Drops: 1
SLA: 99.9%

Colocation Knoxville - Quarter Rack - 10mbps Connection - Rack Space: 10U
Bandwidth: 10 Mbps Connection
Data Transfer: 1.5 TB per month
IP Addresses: 4
Network Drops: 1
SLA: 99.9%

Colocation Knoxville - Half Rack - 10mbps Connection - Rack Space: 21U
Bandwidth: 10 Mbps Connection
Data Transfer: unmetered
IP Addresses: 8
Network Drops: 1
SLA: 99.9%

Colocation Knoxville - Full Rack - 10mbps Connection - Rack Space: 42U
Bandwidth: 20 Mbps Connection
Data Transfer: unmetered
IP Addresses: 8
Network Drops: 1
SLA: 99.9%

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.227.251.94) وارد شده است.